Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 13 april 2018 met bijlage 1 (Verwerkersovereenkomst)
(Gezamelijk hier te downloaden als pdf bestand)

VAN:

ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS)
Mercurius 123
4907CE Oosterhout NB
Kvk nummer ALLSMS: 20134026

hierna te noemen: gebruiker

 

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.


1. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met ALLWWW.
Algemene voorwaarden van opdrachtgever dan wel derden zijn voor ALLWWW niet bindend en niet van toepassing.

2. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege ALLWWW gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door ALLWWW schriftelijk of per electronic mail anderszins vermeld.
Een aanbieding of offerte gedaan door ALLWWW heeft een geldigheidsduur van 21 dagen, tenzij anders vermeld.

3. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan namelijk; Het offerte- of orderformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door ALLWWW.
Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

4. Duur en beëindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. ALLWWW kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens ALLWWW niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
ALLWWW heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft ALLWWW het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

* Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
* Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
* Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
* Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
* Opdrachtgever pornografisch of illegaal materiaal op de server plaatst.

5. Levering en leveringstijd

Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van ALLWWW zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
ALLWWW is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

7. Prijzen

Alle door ALLWWW opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
ALLWWW heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

8. Betaling en gevolgen wanbetaling

* Betalingen dienen zonder korting of verrekening te geschieden.
* De verschuldigde hosting- en domeinregistratiekosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan.
* De vergoeding voor webdesign en andere kosten worden na afronding van de betreffende opdracht gefactureerd. ALLWWW stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
* Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door ALLWWW ingediende factuur te voldoen binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur, tenzij opdrachtgever en ALLWWW schriftelijk anders zijn overeengekomen.
* Indien een factuur van ALLWWW niet binnen 14 (veertien) dagen is betaald, kan ALLWWW de uitvoering van de overeenkomst (eventueel tijdelijk) stopzetten. Opdrachtgever is na afloop van de termijn rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
* Bezwaren inzake de factuur dienen binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld. Na verstrijken van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en heeft opdracht opdrachtgever afstand gedaan van zijn vermeende rechten.
* Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

9. Eigendomsvoorbehoud

* Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
* De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10. Aansprakelijkheid

ALLWWW is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar ALLWWW weinig of geen invloed op kan uitoefenen. ALLWWW kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met ALLWWW of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ALLWWW.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ALLWWW slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van ALLWWW voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Opdrachtgever vrijwaart ALLWWW voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van ALLWWW.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. ALLWWW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. ALLWWW is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

ALLWWW is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die ALLWWW mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan ALLWWW. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die ALLWWW als gevolg daarvan lijdt.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Buitengebruikstelling

ALLWWW heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens ALLWWW niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. ALLWWW zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van ALLWWW kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door ALLWWW gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

13. Reclame

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ALLWWW vervalt.
Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van ALLWWW.

Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de voorwaarden

ALLWWW behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ALLWWW en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Bijlage 1 - Verwerkersovereenkomst